Aviso legal

AVISO LEGAL LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento da Lei Orgánica 15/99, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, indicámoslle que os datos persoais que Ud. facilítanos de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados a ficheiros automatizados de tratamento de datos de carácter persoal debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos.

Os devanditos ficheiros teñen como finalidade a xestión de clientes, realización de presupostos, xestión contable e fiscal, elaboración de facturas, xestión de recursos humanos e a xestión laboral por parte de SACENDI S.L., quen é titular dos devanditos ficheiros. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial. SACENDI S.L. cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

SACENDI S.L. adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (a cuales poden verificar a veracidade dos datos).

Infórmase da posibilidade de enviarlle información sobre actividades e servizos de interese aos que Ud. presta o seu consentimento, e que, por calquera medio, puidesen levar a cabo entes colaboradores do titular do ficheiro e o propio titular do ficheiro.

Para que a información que conteñen os nosos ficheiros estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, á maior brevidade posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.

Se desexa exercer o dereito de acceso, rectificación, oposición ou cancelación, dirixa un escrito (achegado fotocopia do DNI) a: SACENDI S.L., C/ FERREIROS n.º 24 BAIXO PONTEVEDRA, 36002 PONTEVEDRA

PAXINA WEB

Que o dominio WWW.SARAIVA.ES a partir de agora sitio web está rexistrado a nome de SACENDI S.L.

Datos do propietario do sitio web.
NOME OU RAZÓN SOCIAL: SACENDI S.L.
CIF:B36491462
DIRECCIÓN: C/ ferreiros n.º 24 BAIXO
C.P :36002
LOCALIDADE: PONTEVEDRA
PROVINCIA: PONTEVEDRA
PAIS: ESPAÑA

Normativa

O acceso ao sitio web e á información relativa a calquera dos produtos e servizos contidos neste comporta a aceptación das condicións previstas no presente Aviso Legal. Por iso recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e os servizos ofrecidos dende este.

É posible que nalgún momento algunha das páxinas do sitio web dispoña de cookies, que son pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do usuario ou cliente e que permiten aos nosos sistemas recordar o idioma e o portal escollidos, así como outras características ou preferencias de navegación do usuario na súa primeira sesión. Estas “cookies” non son invasoras, nin nocivas, nin conteñen datos de carácter persoal, xa que a súa única función é personalizar a súa navegación na forma antes expresada.

Estatus de usuario e usos permitidos e prohibidos

O acceso a e/ou uso do sitio web reflectido como asedio web atribúe a quen o realiza a condición de usuario, aceptando, dende ese mesmo momento, plenamente e sen reserva ningunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, se é o caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

O usuario comprométese a utilizar o sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido, o uso do Web con fins ilícitos ou lesivos contra a razón social propietaria do sitio web ou calquera terceiro, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio Web.

Propiedade intelectual e industrial

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares ou resulte legalmente permitido.

Calquera vulneración dos dereitos de propietario do sitio web ou dos seus lexítimos titulares sobre estes.

A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.

Calquera intento de obter os contidos do sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos usuarios así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo ningún ao sitio Web.

O propietario do sitio web non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 1. A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 2. A falta de utilidade, adecuación ou validez do Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 3. A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 4. A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
 5. O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 6. A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio Web.
 7. O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do sitio Web.

Para os efectos de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos pola introdución dun determinado contido no Web, deberá notificar a devandita circunstancia a SACENDI S.L., indicando:

 1. Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos. Se a reclamación a presenta un terceiro distinto do interesado, deberá indicar a representación coa que actúa.
 2. Indicación dos contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa situación no Web.
 3. Acreditación dos citados dereitos de propiedade intelectual.
 4. Declaración expresa na que o interesado se responsabiliza da veracidade das informacións facilitadas na notificación.
 5. A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos achegados por terceiros é da exclusiva responsabilidade destes.

O establecemento de calquera “hiperenlace” entre unha páxina web e calquera das páxinas web do sitio web estará sometido ás seguintes condicións:

 1. Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.
 2. A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao sitio web.
 3. Baixo ningunha circunstancia, o propietario do sitio web será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende a que se realice o “hiperenlace” nin das informacións e manifestacións incluídas nestas.

Duración e modificacións

A duración da prestación do servizo do sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido.
br>Sen prexuízo do anterior, o propietario do sitio web resérvase o dereito para, interromper, suspender ou rematar a prestación do servizo do Web ou de calquera dos servizos que o integran sen que diso se poida dirimir ningunha responsabilidade.

Poderase modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio Web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio Web.

Lexislación aplicable e Xurisdición

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.

O propietario do sitio web e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo do Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No suposto de que o Usuario teña o seu domicilio fóra de España, o propietario do sitio web e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de PONTEVEDRA.